Iran leech industry

بخش اخبار

بررسی تحلیلی انتشارات علمی تولید شده در حوزه زالوهای طبی جنس Hirudo در پایگاه Web of science

191 بار نمایش

با توجه به اهمیت زالوی طبی هدف پژوهش حاضر، بررسی تولیدات علمی جهان در حوزه زالوهای طبی است. تولیدات علمی نمایه شده­ پژوهشگران حوزه زالوهای طبی جنس Hirudo در پایگاه Web of science، جامعه این پژوهش را تشکیل داده است. یافته­های این پژوهش نشان داد 402 مدرک در پایگاه استنادی ISI در این حوزه نمایه شده است. امریکا، آلمان، فرانسه، روسیه، انگلستان و اُکراین به ترتیب شش کشور پیشتاز تولید علم در این حوزه هستند. دانشگاه  San Diegoبا تولید علمی 46 مدرک علمی در رتبه اول و دانشگاهEmory  با 24 مدرک علمی در رتبه بعدی قرار گرفته است.

W. B. Kristan ، R. L. Calabrese ،  J. GRAF  به ترتیب با  33،  23 و 20 مقاله پژوهشگر برتر (بر اساس تعداد مقالات) می باشند و به ترتیب با 675 ، 628 ، 364  بار  ذکر  نامشان در مقالات ، پراستنادترین نویسنده محسوب می شوند. سهم تولید علم حوزه های موضوعی مختلف در زمینه زالوهای طبی به ترتیب علوم اعصاب، جانور شناسی، فیزیولوژی، بیوشیمی، زیست شناسی مولکولی، علوم رفتاری، جراحی، میکروب شناسی می باشد.  بیشترین تولیدات علمی در این حوزه مربوط به سال 2012 و کمترین تولیدات علمی مربوط به سال 1997 می باشد، بنابراین تحقیقات این حوزه روند رو به رشد داشته است. 

 

پایگاه اطلاع رسانی صنعت زالوی ایران


اصفهان-بلوار کشاورز، ابتدای اتوبان ذوب آهن، ساختمان شماره 2 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، مرکز رشد، شماره 103

031-37885481

Damyar.info@gmail.com