Iran leech industry

بخش اخبار

دوره آموزشی پرورش حلزون طبی و حلزون تراپی در شهریورماه برگزار شد

106 بار نمایش
دوره آموزشی پرورش حلزون طبی و حلزون تراپی در مرکز ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با همکاری انجمن متخصصین علوم دامی استان اصفهان برگزار شد
در این دوره دکتر احمد سیدین نیا به ایراد سخنرانی در این خصوص پرداختند و ابعاد جدید این صنعت را برای علاقه مندان رونمایی کردند

پایگاه اطلاع رسانی صنعت زالوی ایران


اصفهان-بلوار کشاورز، ابتدای اتوبان ذوب آهن، ساختمان شماره 2 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، مرکز رشد، شماره 103

031-37885481

Damyar.info@gmail.com